Statuten

HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING

Artikel 1. Rechtsvorm

De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “VZW” genoemd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, de wet van 16 januari 2003, de programmawet van 22 december 2003, de wet 9 juli 2004, de wet van 27 december 2004, de wet van 23 maart 2007 en de wet van 6 mei 2009 (hierna “VZW-wet” genoemd).

RedFed werd opgericht op 9 november 1985. De namen van de oprichters werden gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 1986.

Artikel 2. Naam

De VZW draagt de naam Vlaamse Reddingsfederatie, afgekort RedFed.

Artikel 3: Zetel

De zetel van de VZW is gevestigd te (3010) Kessel-Lo, Gemeenteplein 26, gelegen in het gerechtelijke arrondissement Leuven.

Artikel 4: Duur

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.


HOOFDSTUK 2. DOEL EN ACTIVITEITEN

Artikel 5. Doel

RedFed heeft tot doel, buiten alle politieke of confessionele strekkingen om, het bevorderen van de reddingssport alsook van de studie en documentatie, vorming en educatie van het reddend zwemmen in het algemeen en zal er voor de vermaat¬schappelijking hiervan alle initiatieven nemen die toelaten dit doel te bereiken.

Artikel 6. Activiteiten

Tot de concrete activiteiten waarmee het doel van RedFed verwezenlijkt wordt, behoren onder meer:
• Organiseren van competitieve sportbeoefening
• Organiseren van recreatieve sportbeoefening
• Organiseen van kaderopleiding en bijscholing
• Begeleiding van en informatieoverdracht aan de aangesloten sportclubs
• Promoten van de eigen sporttakken

Daarnaast kan RedFed alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.


HOOFDSTUK 3. LIDMAATSCHAP

Artikel 7. Leden

RedFed heeft twee soorten leden: effectieve leden en toegetreden leden.

Artikel 8. Effectieve leden

De effectieve leden kunnen rechtspersonen of fysieke personen zijn. Zij hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Het aantal effectieve leden is onbeperkt doch mag niet minder dan vijf bedragen.

RedFed kent twee soorten effectieve leden: club-effectieve leden en persoons-effectieve leden.

Club-effectief lid
1. Elke autonome, plaatselijke sportclub met als doelstelling het organiseren en promoten van de reddingssport kan zich kandidaat stellen als club-effectief lid van RedFed. Hiertoe dient het kandidaat club-effectief lid schriftelijk zijn, door de voorzitter ondertekende, kandidatuur te stellen, gericht aan de voorzitter van RedFed, vergezeld van een kopie van zijn gecoördineerde statuten en huishoudelijk reglement.
2. De Raad van Bestuur beslist over de voorlopige aanvaarding van de kandidaat als club-effectief lid tot aan de eerstkomende Algemene Vergadering die een definitieve beslissing neemt over de aanvaarding van het club-effectief lid. De beslissing wordt genomen met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. De Algemene Vergadering kan soeverein en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als club-effectief lid. Een club die aanvaard is, verkrijgt stemrecht als het in orde is met de financiële bijdrage bij de start van de Gewone of Buitengewone Algemene Vergadering. Een club-effectief lid verliest stemrecht als de club niet in orde is met de financiële bijdrage bij de start van de Gewone of Buitengewone Algemene Vergadering.
3. Onderstaande clubs worden aangezien als effectieve leden :
• Reddingsclubs die erkend zijn door de Vlaamse Reddingsfederatie en die opgericht zijn als rechtspersoon.
• Reddingsclubs die erkend zijn door de Vlaamse Reddingsfederatie en die opgericht zijn als een feitelijke vereniging.
4. Effectieve leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de VZW-wet en deze statuten worden beschreven.
5. De lidmaatschapsbijdrage kan jaarlijks bij het begin van het boekjaar worden aangepast.

Persoons-effectief lid
1. Dit zijn de oprichters (stichters) alsook de personen die werden aanvaard als effectief lid in de periode van 09/11/1985 tot en met 25/03/1994. Nadien werden en worden geen personen als effectief lid meer aanvaard. Om als effectief lid te worden aanvaard door de Raad van Bestuur, moest men minstens 18 jaar oud zijn, Belg zijn, en/of lid van één van de lidstaten van de Europese Gemeen¬schap. Ieder persoons-effectief lid heeft één stem op de Algemene Vergadering.
2. De persoons-effectieve leden (d.d. 18/03/2018) zijn:
• Coppieters Nadine
• Crombez Kristel
• De Krock Ann
• Dils Rudi
• Kenis Frans
• Masyn Thérèsia
• Persyn Ulrik
• Torfs Jef
• Van den Broeck Luc
• Van Vooren Peter
• Vervaecke Harald
• Voorhelst Rik
3. Een persoons-effectief lid verkreeg het lidmaatschap na aanvaarding door de Raad van Bestuur en na inschrijving in het ledenregister alsook na storting van een éénmalig lidgeld dat 74,37 Euro niet mocht overschrijden.
4. Een persoons-effectief lid behoudt zijn/haar stemrecht indien hij/zij jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage stort die minstens gelijk is aan dat van een aangesloten lid. Hij/zij verliest het statuut van persoons-effectief lid indien hij/zij fysiek afwezig is over een periode van drie jaar op de Algemene Vergaderingen te rekenen vanaf 2013, of geen jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage heeft betaald zoals bedoeld in artikel 10.3.

Artikel 9. Toegetreden leden

De toegetreden leden kunnen rechtspersonen of fysieke personen zijn. De toegetreden leden hebben geen enkele persoonlijke verplichting ten opzichte van de verbintenissen van de vereniging. Zij hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering.

RedFed kent twee soorten toegetreden leden: aangesloten leden en steunende leden.

Aangesloten leden
1. Elke natuurlijke persoon die de doelstellingen van de VZW ondersteunt, kan zich kandidaat stellen als aangesloten lid van RedFed.
2. De aangesloten leden zijn alle leden die bij een club zijn aangesloten in welke hoedanigheid ook (hetzij als sportbeoefenaar, hetzij als niet-sportbeoefenaar) en die verplicht nominatief aangegeven en verzekerd moet worden bij RedFed. Zij betalen een lidmaatschapsbijdrage die wordt vastgelegd door RedFed en max. 200 euro bedraagt.
3. De lidmaatschapsbijdrage kan jaarlijks bij het begin van het boekjaar worden aangepast.

Steunende leden
1. Onder de steunende leden worden volgende leden gerangschikt:
• Ereleden: personen, vennootschappen of instellingen die wegens hun werking of verdiensten tot de bloei en de ontwikkeling van de vereniging bijdragen of hebben bijgedragen.
• Beschermende leden: perso¬nen, vennootschappen of instellingen die door materiële of financiële bijdrage meewerken tot het bereiken van het doel van de vereniging.
• Alle andere fysieke en/of rechtspersonen aanvaardt door de vereniging
2. De steunende leden betalen een lidmaatschapsbijdrage die wordt vastgelegd door RedFed en max. 200 euro bedraagt.
3. De lidmaatschapsbijdrage kan jaarlijks bij het begin van het boekjaar worden aangepast.

Artikel 10. Ontslag

1. De effectieve en toegetreden leden zijn vrij zich op elk ogenblik ontslag te nemen uit RedFed door een aangetekende brief te richten aan de voorzitter van RedFed.
2. Een ontslagnemend effectief of toegetreden lid zal wel verplicht worden tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend. Tevens moet het effectief of toegetreden lid alle andere financiële verplichtingen ten opzichte van RedFed voldaan hebben.
3. Een effectief of toegetreden lid dat de lidmaatschapsbijdrage niet betaalt binnen de maand na verzending van een tweede aangetekende aanmaning tot betaling, kan vanaf dat moment als ontslagnemend beschouwd worden en kan niet langer gebruik maken van de dienstverlening van RedFed.

Artikel 11: Opschorting

1. De Raad van Bestuur kan het lidmaatschap van een effectief lid waarvan hij meent dat het moet beëindigd worden, bij een meerderheidsbeslissing, opschorten tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering die beslist over de al dan niet beëindiging van het lidmaatschap van het betrokken effectief lid. Om zulke beslissing te kunnen nemen, dienen 2/3 van de bestuurders aanwezig te zijn op de vergadering die de beslissing neemt. Alvorens tot de opschorting van het lidmaatschap over te gaan dient de Raad van Bestuur het effectief lid uit te nodigen om gehoord te worden. Zolang het lidmaatschap van een effectief lid opgeschort is, kan het geen gebruik meer maken van de dienstverlening van RedFed.

Artikel 12: Beëindiging van lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van een effectief lid kan, op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle effectieve leden, worden beëindigd door een besluit van de Algemene Vergadering, waarop minstens 2/3 van alle effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en waarbij de beslissing genomen wordt met een 2/3 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
2. Een effectief lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, moet door de Algemene Vergadering uitgenodigd worden om gehoord te worden.
3. De Raad van Bestuur kan toegetreden leden door een eenzijdige beslissing uit RedFed sluiten als hij dit nodig acht.

Artikel 13: Rechten

1. Effectieve of toegetreden leden kunnen geen enkele aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van RedFed op grond van de enkele hoedanigheid van effectief of toegetreden lid.
2. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde.

 

HOOFDSTUK 4. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Samenstelling, vertegenwoordiging en stemrecht

1. De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging en bestaat uit alle effectieve leden.
2. Een persoons-effectief lid heeft op de Algemene Vergade¬ring één stem.
3. Een club-effectief lid, opgericht als een vzw, heeft op de Algemene Vergadering stemrecht als volgt:
• Eén stem van drie tot vijftien leden.
• Twee stemmen van zestien tot negenenvijftig leden.
• Drie stemmen van zestig tot negenennegentig leden.
• Vier stemmen van honderd tot honderdnegenenveertig leden.
• Vijf stemmen vanaf honderdvijftig leden.
4. Een club-effectief lid, opgericht als een feitelijke vereniging, heeft op de Algemene Vergadering stemrecht als volgt:
• Eén stem vanaf zestien leden.

Artikel 15. Volmachten

1. Een persoons-effectief lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander persoons-effectief lid. De vertegenwoordiging gebeurt schriftelijk en de vertegenwoordiger moet voor de aanvang van de desbetreffende Algemene Vergadering deze stemprocuratie kunnen tonen. Een aanwezig persoons-effectief lid kan slechts één ander persoons-effectief lid vertegenwoordigen.
2. Een club-effectief lid van een club opgericht als een vzw kan zich laten vertegen-woordigen door een persoon die bij deze club is aangesloten als betalend lid aan RedFed. Een club-effectief lid opgericht als vzw mag zich laten vertegenwoordigen door een ander club-effectief lid opgericht als vzw. De vertegenwoordiging gebeurt schriftelijk en de vertegenwoordiger moet voor de aanvang van de desbetreffende Algemene Vergadering deze stemprocuratie kunnen tonen. Een aanwezig club-effectief lid kan slechts één ander club-effectief lid vertegenwoordigen.
3. Een club-effectief lid van een club opgericht als een feitelijke vereniging is lid bij persoonlijke vertegenwoordiging door haar voorzitter. De voorzitter kan zich laten vertegenwoordigen door een persoon die bij deze club is aangesloten als betalend lid aan RedFed. Een club-effectief opgericht als een feitelijke vereniging kan geen ander club-effectief lid vertegenwoordigen.
4. Ook toegetreden leden kunnen op de Algemene Vergadering worden uitgenodigd. Deze hebben enkel een raadgevende stem.

Artikel 16. Waarnemers

Waarnemers of deskundigen kunnen de Algemene Vergadering bijwonen, mits instemming van de Raad van Bestuur. Zij mogen zich, mits toestemming van de voorzitter, tot de Algemene Vergadering richten.

Artikel 17. Bevoegdheden

Volgende bevoegdheden behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering zijn:
1. Het wijzigen van de statuten.
2. De aanvaarding van nieuwe effectieve en toegetreden leden.
3. De benoeming en afzetting van de bestuurders.
4. De benoeming en afzetting van eventuele commissarissen en het bepalen van hun eventuele bezoldiging.
5. De kwijting aan de bestuurders en de eventuele commissarissen.
6. De uitsluiting van een effectief lid.
7. De goedkeuring van de begroting en de jaarrekening.
8. De benoeming van en kwijting aan de rekeningnazichters.
9. De vastlegging van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.
10. De ontbinding van de vereniging.
11. De omzetting van RedFed in een vennootschap met sociaal oogmerk (vso).
12. De benoeming van de rechters voor de tuchtcommissies van RedFed.
13. Alle gevallen waarin de statuten dit voorzien.

Artikel 18. Vergaderingen

1. De effectieve leden worden bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Gewone Algemene Vergadering tijdens het eerste semester van het kalenderjaar, op een plaats bepaald in de uitnodiging. De vergadering kan ook bijeengeroepen worden door minimum vier bestuurders.
2. Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door minimum vier bestuurders alsook op verzoek van minimum 1/5 van alle effectieve leden. Dit verzoek moet gericht worden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
3. De uitnodiging voor een Algemene Vergadering wordt minimum 30 kalenderdagen voor de datum van de Algemene Vergadering naar alle effectieve leden verstuurd. Dit gebeurt per e-mail op het adres dat het effectief lid hiertoe het laatst heeft opgegeven aan het RedFed-secretariaat.
4. Bij de uitnodiging wordt een voorlopige dagorde gevoegd dat door de Raad van Bestuur wordt opgesteld. Elk punt dat door minimum vier bestuurders of door minimum 1/20ste van de effectieve leden van RedFed minstens 14 kalenderdagen voor de vergadering aangebracht wordt, moet op de agenda worden geplaatst. Het aanbrengen van punten moet schriftelijk gebeuren bij de Algemeen Directeur van RedFed.
5. De definitieve oproeping met de definitieve agenda voor een Algemene Vergadering wordt minimum 8 kalenderdagen voor de datum van de Algemene vergadering naar alle effectieve leden verstuurd. Dit gebeurt per e-mail op het adres dat het effectief lid hiertoe het laatst heeft opgegeven aan het RedFed-secretariaat.
6. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter.
7. Effectieve leden die de uitnodigingen voor de Algemene Vergadering per gewone brief wensen te ontvangen, richten hiertoe een uitdrukkelijk verzoek aan het RedFed-secretariaat.

Artikel 19. Quorum en stemming

1. Beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, behalve als de VZW-wet of deze statuten dit anders voorzien.
2. Bij een statutenwijziging dienen minstens 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarop geen aanwezigheidsquorum geldt. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Beslissingen en/of wijzigingen worden in beide gevallen geacht aanvaard te zijn als ze worden goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
3. Enkel als de statutenwijziging betrekking heeft op het doel waarvoor de vereniging is opgericht, is vereist dat 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is en moet een beslissing genomen worden met een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
4. De stemming kan gebeuren door handopsteking behalve in geval van benoeming en ambtsbeëindiging van bestuurders. De stemming gebeurt geheim met stembiljet als het personen betreft.
5. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Artikel 20. Notulen

1. Er worden notulen van de Algemene Vergadering opgesteld. Ze worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage is van de effectieve leden en van belanghebbende derden, die hun inzagerecht kunnen uitoefenen in overeenstemming met de in artikel 9 van het KB van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.
2. De ontwerpnotulen worden binnen de maand na de Algemene Vergadering aan alle effectieve leden per e-mail verzonden op het adres dat het effectief lid hiertoe het laatst heeft opgegeven aan het RedFed-secretariaat.
3. Effectieve of toegetreden leden die de verslagen van de Algemene Vergadering per gewone brief wensen te ontvangen, richten hiertoe een uitdrukkelijk verzoek aan het RedFed-secretariaat.
4. Opmerkingen van effectieve leden op de ontwerpnotulen moeten binnen de 14 kalenderdagen bezorgd worden aan het RedFed-secretariaat. Eventuele vragen tot correctie worden voorgelegd op de eerste daaropvolgende Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beslist over de correcties. Het definitieve verslag wordt binnen de 14 kalenderdagen na de Raad van Bestuur per e-mail aan alle effectieve leden bezorgd en op de RedFed-website geplaatst.


HOOFDSTUK 4. RAAD VAN BESTUUR

Artikel 21. Samenstelling Raad van Bestuur

1. RedFed wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minimum vijf en maximum tien bestuurders. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van vier jaar, volgens de bepalingen in artikel 21.3. Deze termijn loopt tot aan de sluiting van de Gewone Algemene Vergadering van het vierde kalenderjaar volgend op het jaar waarin de bestuurders werden verkozen. Alle bestuurders zijn herbenoembaar.
2. De Raad van Bestuur wordt samengesteld als volgt :
• Een voorzitter (*)
• Een ondervoorzitter (*)
• Een secretaris-generaal/penningmeester (*)
• Vijf provinciale voorzitters (**)
• Twee voorzitters van permanente commissies (*)
*: Worden door de voltallige Algemene Vergadering verkozen.
**: De provinciale voorzitter wordt verkozen door de effectieve leden uit de
provincie.
3. De Raad van Bestuur wordt verkozen als volgt :
De verkiezing van de Raad van Bestuur gebeurt op en door de Algemene Vergadering.
Indien er slechts één kandidaat is voor een functie wordt deze kandidaat verkozen door acclammatie behalve als 1/5 van de aanwezige stemmen een geheime stemming vragen. Bij een dergelijke geheime stem wordt de persoon verkozen indien hij/zij minstens de eenvoudige meerderheid van de stemmen verkrijgt.
Indien wordt gekozen uit twee kandidaten, dan is de persoon met de meeste stemmen verkozen.
Indien wordt gekozen uit meer dan twee kandidaten, dan valt de persoon met de minste stemmen weg en gaat er een tweede stemronde door, enz.
Indien er een gelijkheid is van stemmen, dan wordt de functie toegekend aan de hand van de volgende prioriteiten (in deze volgorde):
• Het uittredend lid.
• Het langst in functie zijnde lid binnen de Raad van Bestuur.
• De persoon die het langst lid is van de vereniging.
Hierna wordt de verkozen Raad van Bestuur bekrachtigd door de Algemene Vergadering.
4. De kandidaatstellingen voor de Raad van Bestuur worden schriftelijk meegedeeld aan de voorzitter van RedFed en dit ten laatste 3 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering.
5. De verdere details voor de procedure voor de kandidaatstelling, verkiezing en benoeming van de bestuursleden worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.
6. Bestuurders van RedFed mogen geen politiek mandaat uitoefenen. Zij mogen geen politieke voorkeur laten blijken.
7. De Raad van Bestuur duidt een Algemeen Directeur aan die instaat voor de goede werking van het secretariaat en de uitvoering van de beslissingen die door de Raad van Bestuur zijn goedgekeurd.
8. De bestuurders kunnen te allen tijde ontslagen worden door de Algemene Vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder kan gevraagd worden na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Een bestuurder die driemaal opeenvolgend afwezig is op een vergadering van de Raad van Bestuur zonder verontschuldiging, wordt als ontslagnemend beschouwd. Zijn ontslag zal op de eerstvolgende Algemene Vergadering bekrachtigd worden.
9. De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuurdersmandaat kunnen worden vergoed.

Artikel 22. Vergaderingen, beraadslaging en beslissing

1. De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, alsook binnen de maand na het verzoek van minimum drie bestuurders.
2. De voorzitter zit de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en treedt op als algemeen vertegenwoordiger en belangenbehartiger van alle leden. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter.
3. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van RedFed of in elke andere plaats in België aangewezen in de uitnodiging.
4. De uitnodiging wordt minimum 8 kalenderdagen voor de vergadering door de Algemeen Directeur per e-mail verstuurd.
5. Bestuurders die punten op de agenda van de Raad van Bestuur wensen te plaatsen dienen deze ten laatste 4 werkdagen voor de vergadering per e-mail aan het RedFed-secretariaat over te maken. De agenda van de vergadering wordt ten laatste 3 werkdagen voor de vergadering aan de bestuurders bezorgd via e-mail.
6. Punten die niet op de dagorde voorzien zijn, kunnen niet ter bespreking aangenomen worden ten ware de voorzitter deze onder de rubriek "varia" ter bespreking zou toelaten.
7. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen als minimum de helft van de bestuurders aanwezig is.
8. De vertegenwoordiging/volmacht van een bestuurder dient bij de Raad van Bestuur toe te komen uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering. Eén aanwezig bestuurder kan slechts één ander bestuurder vertegenwoordigen.
9. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, na aftrek van de onthoudingen.
10. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of, bij diens afwezigheid, die van de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevend.
11. De stemming is geheim als het personen betreft.
12. Er worden notulen van de vergaderingen opgesteld. Ze worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage is van de effectieve leden die hun inzagerecht kunnen uitoefenen in overeenstemming met de in artikel 9 van het KB van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten. Ze worden eveneens binnen de maand na de vergadering per e-mail aan alle bestuurders bezorgd.
13. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van RedFed zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij schriftelijk akkoord via e-mail van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoonconferentie. Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid.

Artikel 23. Tegenstrijdig belang

Bij beraadslaging over een punt waarbij een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft, maakt de betrokken bestuurder dit spontaan bekend en mag hij niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over dat punt.

Artikel 24. Intern Bestuur – Beperkingen

1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van RedFed, met uitzondering van de handelingen waarvoor de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is volgens de VZW-wet of deze statuten.
2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet als ze openbaar gemaakt is. Niet-naleving kan wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurders in het gedrang brengen.
3. De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheid delegeren aan de personeelsleden van RedFed zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van RedFed of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur. Deze lastgeving is beperkt in tijd, moet schriftelijk gebeuren en kan te allen tijden met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de Raad van Bestuur.

Artikel 25. Externe vertegenwoordigingsmacht

1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt RedFed als college in alle handelingen in en buiten rechte. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt RedFed door de meerderheid van haar leden.
2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van bestuur als college, wordt RedFed in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders. Deze twee bestuurders handelen gezamenlijk.
3. De Raad van Bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van RedFed aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden RedFed binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Artikel 26. Bekendmakingvereisten

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in elk geval blijken of de personen die RedFed vertegenwoordigen, RedFed ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 27. Dagelijks Bestuur

1. De Raad van Bestuur keurt een Dagelijks Bestuur goed dat bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris-generaal/penningmeester en de Algemeen Directeur en streeft naar continuïteit.
2. Het Dagelijks Bestuur is gemachtigd tot het nemen van dringende beslissingen, die onmiddellijk dienen voorgelegd te worden op de volgende vergadering van de Raad van Bestuur. Overeenkomstig de wet hebben de personen die deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur de hoedanigheid van orgaan en handelt als college bij 2/3de meerderheid.
3. De afbakening van de onderscheiden bevoegdheden worden weergegeven in het huishoudelijk reglement.


HOOFDSTUK 6. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS

Artikel 28. Aansprakelijkheid

1. De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van RedFed.
2. Tegenover RedFed en tegenover derden is de verantwoordelijkheid van bestuurders beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten. Zij kunnen aansprakelijk zijn voor tekortkomingen in hun bestuur


HOOFDSTUK 7. TOEZICHT DOOR EEN COMMISSARIS

Artikel 29. Commissaris

1. Zolang RedFed voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 17, §5 van de VZW-wet niet overschrijdt, is RedFed niet verplicht een commissaris te benoemen.
2. Zodra RedFed de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een termijn van twee jaar.


HOOFDSTUK 8. FINANCIERING EN BOEKHOUDING

Artikel 30. Financiering

1. RedFed kan worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doelstelling van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.
2. Daarnaast kan RedFed fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Artikel 31. Boekhouding en rekeningnazichters

1. Het boekjaar van RedFed loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. Bij een uitzondering zal het eerste boekjaar aanvangen op de stichtingsvergadering en eindigen op 31 december 1986
2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de VZW-wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.
3. De Algemene Vergadering benoemt onder de vertegenwoordigers van de effectieve leden twee rekeningnazichters. Ze worden belast met het nazicht van de rekeningen van RedFed vooraleer deze ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. Zij worden benoemd voor vier jaar, mogen geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur en zijn herverkiesbaar. Zij oordelen niet over de grond van de uitgaven.


HOOFDSTUK 9. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 32. Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement wordt door de Raad van Bestuur aan de Algemene Verga¬dering voorgelegd en door deze laatste goedgekeurd.


HOOFDSTUK 10. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 33. Ontbinding en vereffening

1. De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van alle effectieve leden. De samenroeping en de agendering vinden plaats overeenkomstig artikel 18 van deze statuten.
2. De beraadslaging en stemming m.b.t. de ontbinding dienen te gebeuren overeenkomstig artikel 19.3 van deze statuten (quorum overeenkomstig doelwijziging).
3. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt RedFed steeds dat zij “VZW in vereffening” is overeenkomstig artikel 23 VZW-wet.

Artikel 34. Vereffening

1. De Algemene Vergadering, die rechtsgeldig tot de ontbinding van RedFed besluit, benoemt minimum twee vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheid en de wijze van vereffening.
2. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het werkend dienen te worden neergelegd ter griffie en te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
3. De bestemming van het vermogen moet worden toegekend aan een andere VZW met een gelijkaardig of verwant doel als RedFed, werkzaam in Vlaanderen.


HOOFDSTUK 11. DEONTOLOGISCHE CODE

Artikel 35: Deontologische code

1. De werking van RedFed zal steeds uitgevoerd worden in overeenstemming met de geldende decreten voor de erkenning en subsidiëring van sportfederaties, het decreet van de niet-sportbeoefenaar, het decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening en de geldende uitvoeringsbesluiten van deze decreten. De statuten en het huishoudelijk reglement bevatten geen bepalingen waardoor de bevordering van de algemene sportbeoefening door de bevolking wordt verhinderd.
2. RedFed aanvaardt de principes en de regels van de democratie, onderschrijft het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind.
3. RedFed zal alle maatregelen nemen om mensenhandel binnen de VZW en bij de aangesloten leden tegen te gaan door een concrete toepassing van de bestaande wetgeving en zal tevens sactionerend optreden bij misbruik op basis van een deontologische code ter beschrijding van de mensenhandel.


HOOFDSTUK 12. VARIA

Artikel 36: Niet voorziene gevallen

Voor alle elementen die niet uitdrukkelijk geregeld zijn door deze statuten en wel geregeld zijn in de VZW-wet, is de VZW-wet van toepassing.


EINDE DER STATUTEN

Wijzigingen goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 18 maart 2018.