Werkgroepen

De Raad van bestuur kan commissies en werkgroepen oprichten en ontbinden. Zij kunnen permanent of tijdelijk zijn.

 

Scheidsrechterscollege (College of Referees)

De College of Referees is samengesteld uit:

 • Een voorzitter, die van ambtswege de voorzitter van de sportcommissie is.
 • De secretaris, die van ambtswege de secretaris van de sportcommissie is (zonder stemrecht). 
 • Alle Vlaamse scheidsrechters van internationaal niveau en Vlaamse scheidsrechters van nationaal A niveau zijn automatisch lid van het college.
 • Per wedstrijddiscipline kan een specialist worden aangesteld. Zij zullen in detail de database bijhouden van de scheidsrechters uit hun domein.

De College of Referees heeft volgende verantwoordelijkheden en taken:

 • Het aspect technisch omkadering van alle soorten wedstrijden op nationaal en internationaal niveau optimaal opvolgen.
 • Zorgen voor een eerlijke en ‘open’ communicatie, zowel intern als extern.
 • Opvolging van alle scheidsrechters binnen de wedstrijddisciplines (zwembad, open water, SERC, IRB, Surfboat,…).
 • Opstellen van een database.
 • Aanduiden voor de start van het seizoen van de verschillende hoofdscheidsrechters.
 • Overgangsmogelijkheden uitwerken binnen de verschillende niveaus (C-B-A-internationaal).
 • Optimaliseren van de werking op het terrein (technische kennis, briefings, enz.).
 • Opvragen van de verslagen van de hoofdscheidsrechter van de kampioenschappen en een nauwgezette opvolging van de opmerkingen.
 • Voorstellen formuleren om opmerkingen naar de toekomst toe te vermijden.
 • Organisatie van opleidingen en bijscholingen in samenspraak met de opleidingscommissie.

Alle verslagen van de College of Referees kan je raadplegen in de infotheek.

 

Werkgroep statuten en reglementen

Alle organen, clubs en commissies kunnen wijzigingen voorstellen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van RedFed. Deze worden eerst onderzocht door de werkgroep statuten en reglementen op hun wettelijkheid en nadien voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De secretaris-generaal/penningmeester en de administratief coördinator zorgen voor de coördinatie en voorbereiding van de documenten.

De Werkgroep statuten en reglementen heeft volgende verantwoordelijkheden en taken:

 • De doelstellingen van het beleidsplan van RedFed nastreven binnen het huishoudelijk reglement.
 • Zorgen voor een eerlijke en ‘open’ communicatie.
 • Ondersteuning geven i.v.m. ‘wetgevingen’ (aan het secretariaat, de provincies, de clubs). 
 • Het opvolgen van de laatste nieuwe reglementen en aanpassingen i.v.m. sportrecht, doping, vzw-wetgeving en dergelijke.
 • Het publiceren van interessante teksten in het officieel orgaan omtrent de onderwerpen van de betrokken werkgroep.

 

Werkgroep financiën

De vereniging volgt de vzw-wetgeving alsook de regels van Sport Vlaanderen.

De Werkgroep financin heeft volgende verantwoordelijkheden en taken:

 • De doelstellingen van het beleidsplan van RedFed nastreven bij het opstellen van de jaarlijkse begroting. 
 • Streven naar een gezond financieel beleid binnen RedFed.
 • Maandelijks een financieel rapport opstellen (overzicht cash flow, resultaten- en balansrekening). 
 • Het opvolgen van prijsstijgingen en het aanpassen van prijslijsten van RedFed.
 • Het financieel aspect bij de afgesloten overeenkomsten en samenwerkingscontracten opvolgen. 
 • In orde zijn met de fiscale wetgeving.
 • Zorgen voor een eerlijke en ‘open’ communicatie.
 • Informatieplicht nakomen in verband met de boekhouding van RedFed en de fiscale wetgeving (aan het Dagelijks Bestuur, de Raad van Bestuur, de provincies, de clubs).