Onze werkgroepen

Het bestuursorgaan kan commissies en werkgroepen oprichten en ontbinden. Zij kunnen permanent of tijdelijk zijn.

Scheidsrechterscollege (College of Referees)

De NSC heeft, binnen haar schoot, de College of Referees opgericht, een adviesorgaan dat bestaat uit alle A-officials in België. De COR komt 1 à 2 keer per jaar samen om aanpassingen van de internationale reglementen te implementeren in het Belgisch reglement, eventuele onduidelijkheden in de reglementen te specifiëren en het officialkorps op te volgen en uit te breiden.

De College of Referees heeft volgende verantwoordelijkheden en taken:

 • Het aspect technisch omkadering van alle soorten wedstrijden op nationaal en internationaal niveau optimaal opvolgen.
 • Zorgen voor een eerlijke en ‘open’ communicatie, zowel intern als extern.
 • Opvolging van alle scheidsrechters binnen de wedstrijddisciplines (zwembad, open water, SERC, IRB, Surfboat,…).
 • Opstellen van een database.
 • Aanduiden voor de start van het seizoen van de verschillende hoofdscheidsrechters.
 • Overgangsmogelijkheden uitwerken binnen de verschillende niveaus (C-B-A-internationaal).
 • Optimaliseren van de werking op het terrein (technische kennis, briefings, enz.).
 • Opvragen van de verslagen van de hoofdscheidsrechter van de kampioenschappen en een nauwgezette opvolging van de opmerkingen.
 • Voorstellen formuleren om opmerkingen naar de toekomst toe te vermijden.
 • Organisatie van opleidingen en bijscholingen in samenspraak met de opleidingscommissie.

Werkgroep statuten en reglementen

Alle organen, clubs en commissies kunnen wijzigingen voorstellen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van RedFed. Deze worden eerst onderzocht door de werkgroep statuten en reglementen op hun wettelijkheid en nadien voorgelegd aan het bestuursorgaan. De secretaris-generaal/penningmeester en de administratief coördinator zorgen voor de coördinatie en voorbereiding van de documenten.

De Werkgroep statuten en reglementen heeft volgende verantwoordelijkheden en taken:

 • De doelstellingen van het beleidsplan van RedFed nastreven binnen het huishoudelijk reglement.
 • Zorgen voor een eerlijke en ‘open’ communicatie.
 • Ondersteuning geven i.v.m. ‘wetgevingen’ (aan het secretariaat, de provincies, de clubs).
 • Het opvolgen van de laatste nieuwe reglementen en aanpassingen i.v.m. sportrecht, doping, vzw-wetgeving en dergelijke.
 • Het publiceren van interessante teksten in het officieel orgaan omtrent de onderwerpen van de betrokken werkgroep.

Werkgroep financiën

De vereniging volgt de vzw-wetgeving alsook de regels van Sport Vlaanderen.

De Werkgroep financiën heeft volgende verantwoordelijkheden en taken:

 • De doelstellingen van het beleidsplan van RedFed nastreven bij het opstellen van de jaarlijkse begroting.
 • Streven naar een gezond financieel beleid binnen RedFed.
 • Maandelijks een financieel rapport opstellen (overzicht cash flow, resultaten- en balansrekening).
 • Het opvolgen van prijsstijgingen en het aanpassen van prijslijsten van RedFed.
 • Het financieel aspect bij de afgesloten overeenkomsten en samenwerkingscontracten opvolgen.
 • In orde zijn met de fiscale wetgeving.
 • Zorgen voor een eerlijke en ‘open’ communicatie.
 • Informatieplicht nakomen in verband met de boekhouding van RedFed en de fiscale wetgeving (aan het Dagelijks Bestuur, het bestuursorgaan, de provincies, de clubs).